โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน

หลักสูตร โปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบูรณาการข้อมูลและการวางแผนทรัพยากรองค์กรด้านระบบบัญชี
(SAP Business One)
Workshop : ERP-SAP Business One for Accounting Management

การอบรมใช้โปรแกรม SAP ลิขสิทธิ์แท้จากบริษัท ศาลาแดง จำกัด


ระหว่างวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2561
ณ ห้อง AccLab 304 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)

รายละเอียด ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ ประวัติวิทยากร ดาวน์โหลด ขั้นตอนการชำระ ติดต่อ โรงแรมที่พัก

รายละเอียดโครงการอบรม


กลุ่มเป้าหมายและจำนวนรับสมัครอบรม

     ผู้บริหาร นักวิชาการ ผู้ที่ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชีและผู้สนใจทั่วไป จำนวน 40 คน

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

     วันจัดโครงการ : ระหว่างวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2561
     สถานที่อบรม : ห้อง AccLab 304 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)

เนื้อหาหลักสูตรการอบรม

     อบรมวันที่ 1 (วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561)
       1.แนะนำการใช้โปรแกรม ERP
             1.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม
             1.2 ข้อดีข้อเสียของการใช้ของโปรแกรม
             1.3 บทนำสู่ ERP Software : SAP Business One
             1.4 แนะนำแหล่งข้อมูลสำหรับ ERP Software
       2.แนะนำ Business Process ผ่าน SAP Business One
       3.แนะนำการใช้งานโปรแกรม SAP Business One
             3.1 Master Data
             3.2 Module Financials
             3.3 Module Banking
       4.แนะนำการใช้โปรแกรม SAP Business One
             4.1 ทำรายการด้านการบัญชีในระบบ SAP Business One
     อบรมวันที่ 2 (วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561)
       5.การสืบค้นเอกสารจากต้นทางมาปลายทาง (Work flow)
       6.การเรียกดูรายงานเพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านบัญชี
       7.กรณีศึกษาของธุรกิจที่ใช้งานในปัจจุบัน

วิทยากร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน เลานำทา

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี
     คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามนางสาวขวัญฤทัย กิมเรือง

     ตำแหน่ง Manager Consultant บริษัท ศาลาแดง จำกัดนางสาวธนาทิพย์ แสงยืน

     ตำแหน่ง Senior Consultant บริษัท ศาลาแดง จำกัดนางสาวลลิดา วงศ์สมุทร

     ตำแหน่ง Sales Executive บริษัท ศาลาแดง จำกัดนางสาวกัญญารัตน์ ทิพย์คุณ

     ตำแหน่ง Sales Executive บริษัท ศาลาแดง จำกัด

Download Resume!

ขั้นตอนการชำระค่าลงทะเบียน


ค่าลงทะเบียนและวิธีการชำระค่าลงทะเบียน

   ค่าลงทะเบียน ชำระค่าลงทะเบียนอบรมเป็นรายบุคคล จำนวน 3,900 บาท(สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

   วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

   1. บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
      ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
      สาขาย่อยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
      ชื่อบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
      เลขที่บัญชี 517-2-10064-5

   
2. บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    ให้ทำหนังสือบันทึกข้อความขอเข้าร่วมโครงการอบรมฯ โดยระบุรหัสงบประมาณ ของต้นสังกัด เพื่อให้งานการเงินคณะการบัญชีและการจัดการ ดำเนินการหักค่าลงทะเบียนอบรม หรือ
    ชำระผ่านธนาคาร:
        ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
        ชื่อบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
        เลขที่บัญชี 517-2-10064-5

วิธีแจ้งการชำระค่าลงทะเบียน

        ผู้สมัครฯ จะต้องชำระค่าลงทะเบียนการอบรม ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2561 และส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนการอบรม มาที่ E-mail : manutsanan.m@acc.msu.ac.th (คุณมนัสนันท์ ช่อประพันธ์)

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ


ลงทะเบียนอบรม

กรุณากรอกข้อมูลเข้าอบรมให้ครบและถูกต้อง เพื่อความถูกต้องในการเก็บข้อมูล และมีจำนวนจำกัด 40 คน หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนระบบจะปิดระบบการสมัคร

ตรวจสอบข้อมูล

ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถตรวจสอบหรือสถานะการเข้าร่วมและการชำระค่าใช้จ่ายของการเข้าร่วมโครงการได้

ติดต่อสอบถาม(contact)


ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่อยู่ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ : 0-4375-4423,0-4375-4333 ต่อ 3603, 3608 โทรสาร : 0-4375-4422
เว็บไซต์ : www.mbs.msu.ac.th แฟนเพจ : www.facebook.com/mbsmsu1

0-4375-4333 ต่อ 3603,3608

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ โปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบูรณาการข้อมูลและการวางแผนทรัพยากรองค์กรด้านระบบบัญชี
(SAP Business One)
Workshop : ERP-SAP Business One for Accounting Management

ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-4375-4423, 0-4375-4333 ต่อ 3603, 3608 โทรสาร 0-4375-4422
E-Mail : manutsanan.m@acc.msu.ac.th (คุณมนัสนันท์ ช่อประพันธ์)

Web Master Teerasak Pakhokthom
Copyright © 2017 Teerasak. All rights reserved.