ระบบบริการวิชาการคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม

ขณะนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 1 ท่าน

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ธุรกิจ/หน่วยงาน สถานะ เกียรติบัตร
1 นางสาวภัฏฏินี ซ้ายขวัญ อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ยังไม่ชำระ