โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคม


"เรื่อง การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณ ครั้งที่ 2"
ระหว่างวันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง 3203 อาคาร 3 คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(เขตพื้นที่ในเมือง)

ผู้ลงทะเบียนอบรมจะต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คมาใช้และลงโปรแกรมด้วยตนเอง

รายละเอียดโครงการ ลงทะเบียนอบรม ตรวจสอบรายชื่อ ประวัติวิทยากร ดาวน์โหลดเอกสาร ติดต่อ

รายละเอียดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ


ผู้เข้าร่วมโครงการ

     คณาจารย์ นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 50 คน

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

     วันเริ่มต้นโครงการ วันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2560
     สถานที่อบรมเชิงปฏิบัติการ ห้อง 3203 อาคาร 3 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสาคาม(เขตพื้นที่ในเมือง)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

     1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจแนวคิดที่สำคัญเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
     2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในเการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ


ลงทะเบียนอบรม

กรุณากรอกข้อมูลเข้าอบรมให้ครบและถูกต้อง เพื่อความถูกต้องในการเก็บข้อมูล และมีจำนวนจำกัด 50 คน หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนระบบจะปิดระบบการสมัคร

ตรวจสอบข้อมูล

ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถตรวจสอบหรือสถานะการเข้าร่วมโครงการได้

ประวัติวิทยากร


อาจารย์ ดร.กมล เสวตสมบูรณ์


วุฒิการศึกษา

     Doctor of Business Administration (DBA) (Business Administration) University of South Australia, Adelaide, Australia
     Master of Business Administration (MBA) (Business Administration) Bellevue University, NE, USA
     Bachelor of Science (B.S.) (Business Administration) Bellevue University, NE, USA

ประวัติการทำงาน

     ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


Download Resume!

ติดต่อสอบถาม(contact)


ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่อยู่ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ : 0-4375-4423,0-4375-4333 ต่อ 3603, 3608 โทรสาร : 0-4375-4422
เว็บไซต์ : www.mbs.msu.ac.th แฟนเพจ : www.facebook.com/mbsmsu1

0-4375-4333 ต่อ 3603,3608

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณ ครั้งที่ 2
Web Master Teerasak Pakhokthom
©Copyright 2016 by Teerasak