"หลักสูตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณ ครั้งที่ 5"ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561
ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ACCLAB 303 คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)


รายละเอียดโครงการ ลงทะเบียนอบรม ตรวจสอบรายชื่อ ประวัติวิทยากร ดาวน์โหลดเอกสาร ติดต่อ สถานที่พัก

รายละเอียดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ


ผู้เข้าร่วมโครงการ

     นักวิชาการ นักวิจัย ผู้สนใจทำงานวิจัย จำนวน 60 คน

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

     วันอบรม : ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561
     สถานที่อบรม : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ACCLAB 303 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสาคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)

เนื้อหาหลักสูตรการอบรม

     อบรมวันที่ 1 (วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561)
     - แนะนำโปรแกรม SPSS และ AMOS
     - แนะนำบทความวิจัยที่ใช้กับการอบรม
     - แนะนำ Exploratory Factor Analysis (EFA)
     - วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด EFA
     - การวิเคราะห์ข้อมูลโดย EFA
     - การแปลผล การเขียนรายงาน EFA

     อบรมวันที่ 2 (วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561)
     - แนะนำ First-order Confirmatory factor analysis, Second-order confirmatory factor analysis, Structural equation modelling (SEM)
     - วิเคราะห์ First-order CFA / วิเคราะห์ Second-order CFA / วิเคราะห์ SEM
     - การแปลผลและการเขียนรายงาน CFA, SEM
     - สรุป : สิ่งที่เรียนรู้จากโปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้กับงานวิจัยเชิงปริมาณของตนเอง

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ


ลงทะเบียนอบรม

กรุณากรอกข้อมูลเข้าอบรมให้ครบและถูกต้อง เพื่อความถูกต้องในการเก็บข้อมูล และมีจำนวนจำกัด 60 คน หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนระบบจะปิดระบบการสมัคร

ตรวจสอบข้อมูล

ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถตรวจสอบหรือสถานะการเข้าร่วมโครงการได้

ประวัติวิทยากร


อาจารย์ ดร.กมล เสวตสมบูรณ์


วุฒิการศึกษา

     Doctor of Business Administration (DBA) (Business Administration) University of South Australia, Adelaide, Australia
     Master of Business Administration (MBA) (Business Administration) Bellevue University, NE, USA
     Bachelor of Science (B.S.) (Business Administration) Bellevue University, NE, USA

ประวัติการทำงาน

     ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ติดต่อสอบถาม(contact)


ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่อยู่ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ : 0-4375-4423,0-4375-4333 ต่อ 3603, 3608 โทรสาร : 0-4375-4422
เว็บไซต์ : www.mbs.msu.ac.th แฟนเพจ : www.facebook.com/mbsmsu1
E-mail : phitsanu.k@acc.msu.ac.th

0-4375-4333 ต่อ 3603,3608

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณ ครั้งที่ 5
Web Master Teerasak Pakhokthom
©Copyright 2018 by Teerasak