Data Analysis and Dashboard with MS Excel


รายละเอียด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร

การวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแดชบอร์ดด้วย Excel: Data Analysis and Dashboard with Microsoft Excel
รูปแบบออนไลน์ผ่าน Cisco Webex Meeting


ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30
จัดโดย งานบริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รับสมัครผู้เข้าอบรม (รับจำนวนจำกัด)

รับสมัครผู้เข้าอบรม ผู้ที่ทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและผู้ที่มีความสนใจด้านการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลด้วย Microsoft Excel จำนวน 50 คน

เนื้อหาหลักสูตรการอบรม
วันที่ 7 พฤษภาคม 2565

1. Microsoft Excel สำหรับงาน Data Analysis
2. การเตรียมข้อมูลด้วย Power Query เครื่องมือช่วยแปลงข้อมูล ปรับแต่งข้อมูลให้พร้อมใช้งาน
3. ภาพรวมของเครื่องมือ Dashboard ใน Excel
4. การเรี่มสร้าง Pivot Table
5. การเรียงลำดับและ การกรองข้อมูล
6. การจัดกลุ่ม (Grouping) การสรุปข้อมูลรายเดือน รายไตรมาส รายปี และการดูในมิติต่าง ๆ
7. การตกแต่ง Pivot Table

วันที่ 8 พฤษภาคม 2565

8. การคำนวณใน Pivot Table
9. การเริ่มสร้าง Pivot Chart การสร้าง Chart ในรูปแบบต่าง ๆ ประโยชน์ของแผนภูมิแต่ละประเภท
10. การสร้าง Slicer และ Timeline การกรองเฉพาะกลุ่มข้อมูลที่สนใจ
11. สูตรการคำนวณและการ Format Code
12. Dynamic Pivot Table และ Dynamic Pivot Chart

รูปแบบการอบรม

บรรยาย / สาธิต / ฝึกปฏิบัติ (Workshop) และตอบปัญหาข้อซักถามในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Cisco Webex Meeting

ค่าลงทะเบียนอบรม วิธีการชำระค่าลงทะเบียน และวิธีแจ้งการชำระค่าลงทะเบียน

1. ค่าลงทะเบียนอบรม
          1.1 นิสิต บุคลากร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม คนละ 1,000 บาท(หนึ่งพันบาทถ้วน)
          1.2 บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คนละ 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

2. วิธีการชำระค่าลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเงินเข้า
          ธนาคาร : ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาเสริมไทย คอมเพล็กซ์ มหาสารคาม
          ชื่อบัญชี : คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
          เลขที่บัญชี : 438-2-82197-5

3. วิธีแจ้งการชำระค่าลงทะเบียน
          ผู้สมัครจะต้องชำระค่าลงทะเบียนการอบรมและส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนการอบรมมาที่อีเมล : naruemon.p@mbs.msu.ac.th ภายในวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

หมายเหตุ :
          1. บุคคลภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อาจารย์/บุคลากรสายสนับสนุน) ให้ทำหนังสือ บันทึกข้อความขอเข้าร่วมการอบรมฯ โดยระบุรหัสงบประมาณของต้นสังกัดเพื่อให้งานการเงินคณะการบัญชี และการจัดการดำเนินการหักค่าลงทะเบียนอบรม หรือ ชำระโดยการโอนเงินเข้า
          ธนาคาร : ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาเสริมไทย คอมเพล็กซ์ มหาสารคาม
          ชื่อบัญชี : คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
          เลขที่บัญชี : 438-2-82197-5
          2. ผู้เข้ารับการอบรมจากส่วนราชการต่าง ๆ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตาม หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 สำหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจ และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของแต่ละหน่วยงาน

วิทยากร

หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแดชบอร์ดด้วย Excel: Data Analysis and Dashboard with Microsoft Excel รูปแบบออนไลน์ผ่าน Cisco Webex Meeting

อาจารย์เลอศักดิ์ โพธิ์ทอง

อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม