โครงการอบรม


"อบรมพัฒนาศักยภาพ ทักษะ บุคลิกภาพ เพื่อการเป็นบัณฑิตที่เป็นเลิศก่อนก้าวสู่ตลาดงาน ในงาน ComBiz Festival 2017"
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(เขตพื้นที่ขามเรียง)

รายละเอียดโครงการ ลงทะเบียนการอบรม ตรวจสอบรายชื่อ ดาวน์โหลดเอกสาร ติดต่อ

รายละเอียดโครงการอบรม


ผู้เข้าร่วมโครงการ

     นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือ เทียบเข้า และนิสิตสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

     วันเริ่มต้นโครงการ วันที่ 16 กันยายน 2560
    ณ ห้อง SBB903 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสาคาม(เขตพื้นที่ขามเรียง)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

     1.เพื่อให้นิสิตได้ทราบถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบุคลากรในองค์กร และการบริการที่เป็นเลิศ
     2.เพื่อให้นิสิตตระหนักเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพเทคนิคการพูด การแต่งกาย
     3.เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจมารยาททางสังคมในสถานที่และในวาระต่างๆ
     4.เพื่อให้นิสิตได้รับทราบเทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้งาน
     5.เพื่อให้นิสิตมีทักษะการเขียนจดหมายสมัครงานและการสมัครงานผ่านระบบ Internet
     6.เพื่อให้นิสิตมีเทคนิคปรับตัวเข้ากับสังคมการทำงานยุคใหม่ จริยธรรมในการทำงานและการจิตสำนึกความเสียสละในการทำงานร่วมกัน

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ


ลงทะเบียนการอบรม

กรุณากรอกข้อมูลเข้าอบรมให้ครบและถูกต้อง เพื่อความถูกต้องในการเก็บข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูล

ผู้เข้าร่วมแข่งขันสามารถตรวจสอบหรือสถานะการเข้าร่วมโครงการได้

ติดต่อสอบถาม(contact)


ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่อยู่ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ : 0-4375-4423,0-4375-4333 ต่อ 3446
เว็บไซต์ : www.mbs.msu.ac.th แฟนเพจ : https://www.facebook.com/COM-BIZ-Festival-131768603608032/

0-4375-4333 ต่อ 3603,3608

โครงการ "แข่งขันตอบปัญหาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ" ในงาน ComBiz Festival 2017
Web Master Teerasak Pakhokthom
©Copyright 2016 by Teerasak