โครงการแข่งขัน


"การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านคอมพิวเตอร์ธรุกิจ ในงาน ComBiz Festival 2017"
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(เขตพื้นที่ขามเรียง)

รายละเอียดโครงการ ลงทะเบียนการแข่งขัน ตรวจสอบรายชื่อ ดาวน์โหลดเอกสาร ติดต่อ

รายละเอียดโครงการแข่งขัน


ผู้เข้าร่วมโครงการ

     นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือ เทียบเข้า

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

     วันเริ่มต้นโครงการ วันที่ 16 กันยายน 2560
    ณ ห้อง SBB903 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสาคาม(เขตพื้นที่ขามเรียง)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

     1.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในทางธุรกิจ
     2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสามารถแสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจและใช้ทักษะกระบวนการทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจในชีวิตประจำวัน
     3.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้ฝึกการคิดร่วมกันอย่างมีเหตุผล ตัดสินใจ และแก้ปัญหาต่างๆ ได้ในเวลาที่จำกัด

ลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขัน


ลงทะเบียนการแข่งขัน

กรุณากรอกข้อมูลเข้าอบรมให้ครบและถูกต้อง เพื่อความถูกต้องในการเก็บข้อมูล ปิดรับลงทะเบียน วันที่ 12 กันยายน 2560

ตรวจสอบข้อมูล

ผู้เข้าร่วมแข่งขันสามารถตรวจสอบหรือสถานะการเข้าร่วมโครงการได้

ติดต่อสอบถาม(contact)


ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่อยู่ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ : 0-4375-4423,0-4375-4333 ต่อ 3446
เว็บไซต์ : www.mbs.msu.ac.th แฟนเพจ : https://www.facebook.com/COM-BIZ-Festival-131768603608032/

0-4375-4333 ต่อ 3603,3608

โครงการ "แข่งขันตอบปัญหาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ" ในงาน ComBiz Festival 2017
Web Master Teerasak Pakhokthom
©Copyright 2016 by Teerasak