โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน

เรื่อง การวิเคราะห์และพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาสำหรับงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ


อบรมฟรี!
ไม่มีค่าลงทะเบียน หากมีผู้สมัครไม่ถึง 30 คน คณะฯ ขอยกเลิกการจัดโครงการฯ


ระหว่างวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2561
ณ ห้อง MBS 200 อาคาร MBS คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)

รายละเอียด ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ ประวัติวิทยากร ดาวน์โหลด ติดต่อ โรงแรมที่พัก

รายละเอียดโครงการอบรม


กลุ่มเป้าหมายและจำนวนรับสมัครอบรม

      นักวิชาการ นักวิจัยและผู้ที่สนใจงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ จำนวน 40 คน

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

     วันจัดโครงการ : ระหว่างวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2561
     สถานที่อบรม : ห้อง MBS 200 อาคาร MBS คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)

เนื้อหาหลักสูตรการอบรม

     อบรมวันที่ 1 (วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561)
             - แนวคิดการวิเคราะห์และพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาเพื่อใช้ในงานวิจัย
             - การวิเคราะห์การถดถอยและการประยุกต์
             - ฝึกปฏิบัติ : การวิเคราะห์การถดถอยและการประยุกต์โดยใช้โปรแกรม GRETL
             - การวิเคราะห์อนุกรมเวลาเบื้องต้น
             - การตรวจสอบความหยุดนิ่ง (Stationary test)
             - การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว (Cointegration)
             - การปรับตัวระยะสั้นเพื่อเข้าสู่ดุลยภาพ (Error correction model: ECM)
             - ฝึกปฏิบัติ : การวิเคราะห์อนุกรมเวลาเบื้องต้นโดยใช้โปรแกรม GRETL

     อบรมวันที่ 2 (วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561)
             - การวิเคราะห์แบบจำลอง Vector autoregressive (VAR) และการประยุกต์
             - การสร้างแบบจำลอง Vector autoregressive (VAR)
             - การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ด้วยวิธี Granger causality
             - การวิเคราะห์แบบแยกส่วนความแปรปรวน (Variance decomposition)
             - การวิเคราะห์การตอบสนองอย่างฉลับพลัน (Impulse response function)
             - ฝึกปฏิบัติ : การวิเคราะห์แบบจำลอง VAR และการประยุกต์โดยใช้โปรแกรม GRETL
             - การพยากรณ์ทางอนุกรมเวลา
             - การพยากรณ์ด้วยวิธีบ็อกซ์-เจนกินส์ (Box-Jenkins)
             - การพยากรณ์ด้วยสมการถดถอยโดยใช้ตัวแปรหุ่นฤดูกาลและแนวโน้มเวลา
             - ฝึกปฏิบัติ : การพยากรณ์ทางอนุกรมเวลาโดยใช้โปรแกรม GRETL

     สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะต้องเตรียมมา : คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค / ปลั๊กไฟ 3 ตา

วิทยากร


อาจารย์ ดร.เฉลิมพล จตุพร

     อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
     บรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช


Download Resume!

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ


ลงทะเบียนอบรม

กรุณากรอกข้อมูลเข้าอบรมให้ครบและถูกต้อง เพื่อความถูกต้องในการเก็บข้อมูล และมีจำนวนจำกัด 40 คน หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนระบบจะปิดระบบการสมัคร

ตรวจสอบข้อมูล

ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถตรวจสอบหรือสถานะการเข้าร่วมและการชำระค่าใช้จ่ายของการเข้าร่วมโครงการได้

ติดต่อสอบถาม(contact)


ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่อยู่ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ : 0-4375-4423,0-4375-4333 ต่อ 3603, 3608 โทรสาร : 0-4375-4422
เว็บไซต์ : www.mbs.msu.ac.th แฟนเพจ : www.facebook.com/mbsmsu1

0-4375-4333 ต่อ 3603,3608

การวิเคราะห์และพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาสำหรับงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-4375-4423, 0-4375-4333 ต่อ 3603, 3608 โทรสาร 0-4375-4422
E-Mail : phitsanu.k@acc.msu.ac.th

Web Master Teerasak Pakhokthom
Copyright © 2017 Teerasak. All rights reserved.