โครงการอบรม

โครงการอบรมบริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร

การเตรียมความพร้อมในการสอบเพื่อเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant : CPA) วิชาการสอบบัญชี 2
ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร

การเตรียมความพร้อมในการสอบเพื่อเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant : CPA) วิชาการบัญชี 1
ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 - 16.30


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร

การเตรียมความพร้อมในการสอบเพื่อเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ (Investment Consultant Single License : IC Single License รูปแบบออนไลน์ผ่าน Cisco Webex Meeting
ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30

Team

คณะกรรมการดำเนินการ บริการวิชาการ

ผศ.ดร.สุธนา บุญเหลือ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

อ.ดร.ศรินทรีย์ อุดชาชน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและนวัตกรรมเพื่อสังคม

พิษณุ คุณชื่น

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

กัญญารัตน์ พัฒนประสิทธิ์ชัย

บุคลากร

ณัฐธกานต์ จันดาโชติ

นักวิชาการศึกษา

นฤมล พันธุชา

นักวิชาการเงินและบัญชี

Contact Us

Academic Service

งานบริการวิชาการ
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย
มหาสารคาม 44150

academic@mbs.msu.ac.th

043-754333 ต่อ 5645