โครงการอบรม

โครงการอบรมบริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


โครงการอบรมหลักสูตร

เสวนาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่
วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 08.30-17.00 น.
ห้อง SBB 903 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


Team

คณะกรรมการดำเนินการ บริการวิชาการ

ผศ.ดร.สุธนา บุญเหลือ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

พิษณุ คุณชื่น

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

กัญญารัตน์ พัฒนประสิทธิ์ชัย

บุคลากร

ณัฐธกานต์ จันดาโชติ

นักวิชาการศึกษา

นางสาวปวริศา แสงคำ

นักวิชาการพัสดุ

นฤมล พันธุชา

นักวิชาการเงินและบัญชี

Contact Us

Academic Service

งานบริการวิชาการ
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย
มหาสารคาม 44150

academic@mbs.msu.ac.th

043-754333 ต่อ 5645