โครงการอบรม

โครงการอบรมบริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการอบรมหลักสูตร

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร เสริมสร้างศักยภาพนักบัญชียุคดิจิทัลด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK
ระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2566
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Acc.Lab 301 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Team

คณะกรรมการดำเนินการ บริการวิชาการ

ผศ.ดร.สุธนา บุญเหลือ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

พิษณุ คุณชื่น

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

กัญญารัตน์ พัฒนประสิทธิ์ชัย

บุคลากร

ณัฐธกานต์ จันดาโชติ

นักวิชาการศึกษา

นางสาวปวริศา แสงคำ

นักวิชาการพัสดุ

นฤมล พันธุชา

นักวิชาการเงินและบัญชี

Contact Us

Academic Service

งานบริการวิชาการ
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย
มหาสารคาม 44150

academic@mbs.msu.ac.th

043-754333 ต่อ 5645