โครงการ "สร้างนักบริหารดีและเก่ง" หลักสูตร Creating Future Great Leaders รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561


หลักสูตรนี้สำหรับ นิสิตชั้นปีที่ 3 และ 2

ส่งใบสมัครภายในวันที่ 30 เมษายน 2561

รายละเอียดโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร ติดต่อ วิดีโอ

รายละเอียดโครงการอบรม


ผู้เข้าร่วมโครงการ

     นิสิตชั้นปีที่ 2 และ 3

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

     ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน ถึง วันที่ 3 กรกฎาคม 2561

     คุณสมบัติผู้สมัคร
     1. เป็นนิสิตชั้นปีที่ 3 และ 2
     2. มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป มีทักษะการพูด/อ่าน/เขียน ภาษาไทยและอังกฤษ ได้ดี ดีมาก
     3. มีวินัย ใฝ่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ ดี
     4. มีจรรยาบรรณ และเคารพกฎกติกาในการเข้าร่วมโครงการฯ
     5. นิสิต ต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ 90% ของเวลากิจกรรมทั้งหมด (ขาดได้เพียง 1 วัน) จากการเข้าร่วมกิจกรรม 14 วัน (20 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2561)


     เอกสารประกอบการสมัคร
     1. วีดีโอแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ 3 นาที(บอกถึงความตั้งใจและความคาดหวังในการเข้าร่วมกิจกรรม
     2. เรียงความเป็นภาษาอักกฤษ 1 หน้ากระดาษ A4 (เรื่อง ผู้นำธุรกิจในอนาคต ในความคิดของฉัน)

ดาวน์โหลดเอกสาร


รายละเอียดโครงการ ใบสมัคร

ติดต่อสอบถาม(contact)และส่งใบสมัครได้ที่


คุณพิชาวีร์ ตรีนิธิโรจน์ (คุณหนิง)
ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่อยู่ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ : 0-4375-4423,0-4375-4333 ต่อ 3603, 3608 โทรสาร : 0-4375-4422
เว็บไซต์ : www.mbs.msu.ac.th/mbs_training แฟนเพจ : www.facebook.com/mbsmsu1
E-Mail : phitsanu.k@acc.msu.ac.th

0-4375-4333 ต่อ 3603,3608

วีดีโอ

Web Master Teerasak Pakhokthom
©Copyright 2018 by Teerasak