โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคม


"หลักสูตร เปรียบเทียบมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สำคัญ
และการจัดทำงบการเงินของกิจการ NPAEs และ SMEs "


ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2561
ณ ห้อง MBS 200 อาคาร MBS คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)

(ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม)

รายละเอียดโครงการ ลงทะเบียนอบรม ตรวจสอบรายชื่อ ประวัติวิทยากร ดาวน์โหลดเอกสาร ติดต่อ สถานที่พัก

รายละเอียดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ


ผู้เข้าร่วมโครงการ

     ผู้ประกอบธุรกิจ บุคลากรทางการบัญชี และผู้ที่สนใจ จำนวน 60 คน

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

     วันจัดอบรม : ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2561
     สถานที่อบรม : ห้อง MBS 200 อาคาร MBS คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสาคาม
(เขตพื้นที่ขามเรียง)

เนื้อหาหลักสูตรการอบรม


     อบรมวันที่ 1 (วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561)
     - กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม แนวคิดและหลักการโดยทั่วไป
     - ความแตกต่างของกิจการ PAEs, NPAEs และ SMEs
     - Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินของกิจการ NPAEs และ SMEs
     - ประเภทของงบการเงินและการนำเสนองบการเงินของกิจการ NPAEs และ SMEs
     - TFRS for SMEs เรื่อง แนวคิดและหลักการโดยทั่วไป
     - TFRS for SMEs เรื่องการจัดทำงบการเงิน

     อบรมวันที่ 2 (วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561)
     - TFRS for SMEs เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
     - สรุปการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ตามมาตรฐาน TFRS for NPAEs ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, ลูกหนี้, สินค้าคงเหลือ, เงินลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
     - สรุปการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินตามมาตรฐาน TFRS for NPAEs ได้แก่ หนี้สิน ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
     - สรุปการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายได้ตามมาตรฐาน TFRS for SMEs
     - สรุปประเด็นที่สำคัญของความแตกต่างกันระหว่างมาตรฐาน TFRS for NPAEs และ TFRS for SMEs

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ


ลงทะเบียนอบรม

กรุณากรอกข้อมูลเข้าอบรมให้ครบและถูกต้อง เพื่อความถูกต้องในการเก็บข้อมูล และมีจำนวนจำกัด 60 คน หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนระบบจะปิดระบบการสมัคร

ตรวจสอบข้อมูล

ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถตรวจสอบหรือสถานะการเข้าร่วมโครงการได้

ประวัติวิทยากร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ตันติเศรษฐ


วุฒิการศึกษา

     2553 ปรด. (การบัญชี) คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     2548 บช.ม. (การบัญชีการเงิน) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     2545 บธบ. (การบัญชี) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประวัติการทำงาน

     2560-ปัจจุบัน ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     2548-ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ติดต่อสอบถาม(contact)


ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่อยู่ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ : 0-4375-4423,0-4375-4333 ต่อ 3603, 3608 โทรสาร : 0-4375-4422
เว็บไซต์ : www.mbs.msu.ac.th/mbs_training แฟนเพจ : www.facebook.com/mbsmsu1
E-Mail : phitsanu.k@acc.msu.ac.th

0-4375-4333 ต่อ 3603,3608

หลักสูตร เปรียบเทียบมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สำคัญและการจัดทำงบการเงินของกิจการ NPAEs และ SMEs
Web Master Teerasak Pakhokthom
©Copyright 2018 by Teerasak