พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐสำหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุ รูปแบบออนไลน์ผ่าน Cisco Webex Meeting


รายละเอียด

โครงการอบรมและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน เรื่อง

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐสำหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุ รูปแบบออนไลน์ผ่าน Cisco Webex Meeting


วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30
จัดโดย งานบริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รับสมัครผู้เข้าอบรม (รับจำนวนจำกัด)

ผู้บริหารองค์กร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัสดุหรือบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ที่ใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 100 คน
เนื้อหาหลักสูตรการอบรม

1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
2. การบริหารสัญญา
3. การตรวจรับพัสดุ
4.O&A

รูปแบบการอบรม บรรยายและตอบปัญหาข้อซักถาม

วิทยากร

เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐสำหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุ รูปแบบออนไลน์ผ่าน Cisco Webex Meeting

นางสาวณัฐพร สนธิเจริญ

นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานกฎหมาย กองพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง