โครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์บทความในวารสารระดับนานาชาติ ด้านบริหารธุรกิจ <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script> <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>


รายละเอียด

โครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์บทความในวารสารระดับนานาชาติ ด้านบริหารธุรกิจ


วันที่ 3 และ 24 กรกฎาคม 2565
จัดโดย งานบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รับสมัครผู้เข้าอบรม

รับสมัครผู้เข้าอบรม นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และ คณาจารย์ประจำคณะการบัญชีและการจัดการ 70 คน

วัตถุประสงค์

     1. เพื่อสร้างแนวทางในการนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ
     2. เพื่อทราบแนวทางในการคัดเลือกวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
     3. เพื่อทราบแนวทางในการจัดเตรียมบทความตีพิมพ์เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
     4. เพื่อทราบกระบวนการในการส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

รูปแบบการเข้าร่วมโครงการ

รูปแบบออนไลน์