ระบบบริการวิชาการคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม

ขณะนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 31 ท่าน

ลำดับ ชื่อ-สกุล ประเภท
31 ผศ.ดร.วราพร เปรมพาณิชย์นุกูล คณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
30 นายณัฏฐชัย อ่อนคง นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
29 นายอิทธิพล เอี่ยมภูงา คณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
28 นางสาวรสจรินทร์ กุลศรีสอน คณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
27 อ.ยงยุทธ รัชตเวชกุล คณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
26 นางสาวศิรินทิพย์ อ้วนศรีเมือง นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
25 นางญาณินท์ ตั้งภิญโญพุฒิคุณ คณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
24 นางสาวเปรมสินี ศรีทา นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
23 นายนรินทร์ สวัสดีจันทร์ คณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
22 อ.ดร.กาญจนา หินเธาว์ คณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
21 อ.ดร.พงศธร ตันตระบัณฑิตย์ คณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
20 นายณัฐวุฒิ ตันติเศรษฐ คณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
19 นายธวัชชัย เหล่าศรีสกุล นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
18 นายภานุพงศ์ นิลตะโก นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
17 ผศ.ดร.สุธีรา จันทร์เทศ คณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
16 นางสาวแคทลียา ชาปะวัง คณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
15 นางกุสุมา สร้อยทอง นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
14 นายณัฏฐชัย อ่อนคง นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
13 นางสาวปิยพร แก้วโคตร นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
12 นางสาวปาลิตา ปรีชาเดชเจริญ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
11 นางสาวพัชรา แสงบุญ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
10 นางสาวณัฐฏิญาภรณ์ บุญวิจิตร นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
9 นางอนัญญา พรมโคตร นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
8 นางสาวกัญญ์กุลณัช พีรชาอัครชัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
7 นางสาวนิศากร สรรพเลิศ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
6 นางสาวบุหลัน สุดสนธิ์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
5 นายกิจติวัฒน์ รัตนมณี นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
4 นายกฤษฎิ์สรัล รุจิรภัชปณัยภพ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
3 นายอธิยุต ทัตตมนัส นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
2 นายสมเกียรติ ขำสำราญ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
1 ผศ.อัจฉราภรณ์ จุฑาผาด นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา