RD Campus 8

โครงการอบรม


"สรรพากรสอนภาษีที่่มหาวิทยาลัย RD GO Campus 8"


ระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคม 2561 ณ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(เขตพื้นที่ขามเรียง)

รายละเอียดโครงการ กำหนดการ ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ วิทยากร ติดต่อ

ติดต่อสอบถาม(contact)


อ.ดร. ศรีรุ่งรัตน์ สุดสมบูรณ์
อาจารย์ประจำสาขาภาควิชาการบัญชี
E-Mail : sudsomboon@hotmail.com