"โครงการเพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจให้กับนิสิต รุ่นที่ 9"วันที 23-26 กรกฎาคม 2562
ณ อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)
วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2562
ณ กรมสรรพากร สรรพากรพื้นที่ ภาค 10 จังหวัดอุดรธานี

รายละเอียดโครงการ ลงทะเบียนอบรม ตรวจสอบรายชื่อ

รายละเอียดโครงการ


ผู้เข้าร่วมโครงการ

     นิสิตสาขาวิชาการบัญชี AC60 และ บช 24 จำนวน 100 คน

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

     วันอบรม : วันที่ 23-26 กรกฎาคม 2562
     สถานที่อบรม : ณ อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสาคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)

     วันอบรม : วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2562
     สถานที่อบรม : ณ กรมสรรพากร สรรพากรพื้นที่ ภาค 10 จังหวัดอุดรธานี

วัตถุประสงค์

     1. เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพนิสิตสาขาการบัญชีให้มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานด้านภาษีอย่างแท้จริง
     2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจในความรู้และการปฏิบัติด้านภาษีให้กับนิสิตที่กำลังจะจบการศึกษาเพื่อสามารถนำไปใช้จริงในการสมัครงาน
     3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความสามารถนำความรู้จากการอบรมไปใช้ปฏิบัติได้

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ


ลงทะเบียนอบรม

กรุณากรอกข้อมูลเข้าอบรมให้ครบและถูกต้อง เพื่อความถูกต้องในการเก็บข้อมูล และมีจำนวนจำกัด 200 คน หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนระบบจะปิดระบบการสมัคร

ตรวจสอบข้อมูล

ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถตรวจสอบหรือสถานะการเข้าร่วมโครงการได้

ติดต่อสอบถาม(contact)


อาจารย์ ดร.ศรีรุ่งรัตน์ สุดสมบูรณ์

อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่อยู่ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
E-mail : sudsomboon@hotmail.com

งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะการบัญชีและการจัดการ
Web Master Teerasak Pakhokthom
©Copyright 2018 by Teerasak