รายละเอียด

โครงการอบรมและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน หลักสูตร

เสวนาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ รูปแบบออนไลน์ผ่าน Cisco Webex Meeting


วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 – 17.15 น.
จัดโดย งานบริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รับสมัครผู้เข้าอบรม (รับจำนวนจำกัด)

1) อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 70 คน
2) นักวิชาการและนักวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 30 คน

เนื้อหาหลักสูตรการอบรม

1. ความเป็นมาและหลักการพื้นฐานของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
2. ขั้นตอนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประเภทของงานวิจัยที่จะขอรับ
3. พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และกระบวนการขอความยินยอม
4. อภิปรายกลุ่มย่อยการพิจารณาโครงการวิจัย : กรณีศึกษา และนำเสนอผลการอภิปราย


รูปแบบการอบรม เสวนาและตอบปัญหาข้อซักถาม

วิทยากร

เสวนาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ รูปแบบออนไลน์ผ่าน Cisco Webex Meeting

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ชุดที่ 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา

เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ชุดที่ 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น