หลักสูตร การประยุกต์ใช้ข้อมูลอนุกรมเวลาสำหรับงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ


หลักสูตร การประยุกต์ใช้ข้อมูลอนุกรมเวลาสำหรับงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(เขตพื้นที่ขามเรียง)

รายละเอียดโครงการ วิทยากร ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ ติดต่อ

รายละเอียดหลักสูตร " การประยุกต์ใช้ข้อมูลอนุกรมเวลาสำหรับงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ"


หลักสูตรอบรม 2 วัน

     วันที่ 1-2 กันยายน 2561 เวลา 08.00 - 17.00 น.
    ณ ห้อง Hall of Fame ชั้น 1 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร
    คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)

รายละเอียดโครงการ

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ


ลงทะเบียน

กรุณากรอกข้อมูลเข้าอบรมให้ครบและถูกต้อง เพื่อความถูกต้องในการเก็บข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูล

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถตรวจสอบหรือสถานะการเข้าร่วมโครงการได้

ติดต่อสอบถาม(contact)


ศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คุณนพภัสสร ศิริวัฒนมีชัย
โทรศัพท์ : 0-4375-4333 ต่อ 3449
โทรสาร : 0-4375-4422
อีเมล์ : nopphatsorn.s@acc.msu.ac.th

หลักสูตร การประยุกต์ใช้ข้อมูลอนุกรมเวลาสำหรับงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ
Web Master Teerasak Pakhokthom
©Copyright 2018 by Teerasak