หลักสูตร การวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุที่มีตัวแปรแฝงเบื้องต้น (BASIC LISREL) และ โมเดล LISREL ขั้นสูง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ


หลักสูตร "การวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุที่มีตัวแปรแฝงเบื้องต้น (BASIC LISREL) และ โมเดล LISREL ขั้นสูง"
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(เขตพื้นที่ขามเรียง)

รายละเอียดโครงการ วิทยากร ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ ติดต่อ

รายละเอียดหลักสูตร "การวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุที่มีตัวแปรแฝงเบื้องต้น (BASIC LISREL) และ โมเดล LISREL ขั้นสูง"


หลักสูตรอบรม 4 วัน

     วันที่ 22 - 23 และ 29 - 30 กันยายน 2561 เวลา 08.00 - 17.00 น.
    ณ ห้อง Hall of Fame ชั้น 1 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร
    คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)

รายละเอียดโครงการ

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ


ลงทะเบียน

กรุณากรอกข้อมูลเข้าอบรมให้ครบและถูกต้อง เพื่อความถูกต้องในการเก็บข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูล

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถตรวจสอบหรือสถานะการเข้าร่วมโครงการได้

ติดต่อสอบถาม(contact)


ศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คุณนพภัสสร ศิริวัฒนมีชัย
โทรศัพท์ : 0-4375-4333 ต่อ 3449
โทรสาร : 0-4375-4422
อีเมล์ : nopphatsorn.s@acc.msu.ac.th

การวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุที่มีตัวแปรแฝงเบื้องต้น (BASIC LISREL) และ โมเดล LISREL ขั้นสูง
Web Master Teerasak Pakhokthom
©Copyright 2018 by Teerasak