การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ด้วยเทคนิคการทำวิจัยด้วยข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) <br> โดยการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรม STATA

รายละเอียด

การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ด้วยเทคนิคการทำวิจัยด้วยข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
โดยการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรม STATA


ระหว่างวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2566
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Acc.Lab 301 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รับสมัครผู้เข้าอบรม (จำนวนจำกัด)

นักวิชาการ นักวิจัย และ บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จำนวน 40 คน

เนื้อหาหลักสูตรการบอรมเชิงปฏิบัติการ

     - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล
     - การเตรียมข้อมูลเพื่อการประมวลผล
     - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม STATA
     - การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณาด้วยโปรแกรม STATA
     - การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานด้วยโปรแกรม STATA (T-test, ANOVA test, Chi-Square test)
     - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแบบจำลองเศรษฐมิติ
     - การวิเคราะห์ข้อมูลภาคตัดขวางด้วยโปรแกรม STATA
     - การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลาเบื้องต้นด้วยโปรแกรม STATA
     - การวิเคราะห์ข้อมูลแบบพาแนล (Fixed-and Random effect regressions)
     - การวิเคราะห์สมการถดถอยทางเลือกอื่นๆ ด้วยโปรแกรม STATA (สมการถดถอยโลจิสติก)


รูปแบบการอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการ

วิทยากร

ดร.บวร ตันรัตนพงศ์

อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.ธิดารัตน์ คุ้มกิจ

อาจารย์ประจำภาควิชาสหกรณ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์