ระบบบริการวิชาการคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม

ขณะนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 40 ท่าน

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน ตำแหน่ง เกียรติบัตร
40 ผศ.ดร.กัญญาณัฐ รัตนประภาธรรม คณะการบัญชีและการจัดการ อาจารย์
39 นายธีรพัฒน์ บวรกิจวัฒนะ MBS นิสิต ป.เอก
38 นายณัฐกร สีถา - -
37 นายเอกภูมิ วงษาไฮ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์
36 อ.เบญจมาภรณ์ สมบัติธีระ คณะการบัญชีและการจัดการ อาจารย์
35 นางสาวBifeng Ren คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่
34 ผศ.ดร.สุธนา บุญเหลือ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์
33 นางสาวปวริศา แสงคำ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นักวิชาการพัสดุ
32 นางสาวรสจรินทร์ กุลศรีสอน คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์
31 นายกิตติ พรหมประพันธ์ สมาร์ทซิตี้ นักศึกษาปริญญาเอก
30 นางมณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม คณะการบัญชีและการจัดการ อาจารย์
29 นางสาวเทพธิดา สัมมา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี นิสิต ป.โท
28 อ.ดร.การันต์ กิจระการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์
27 อ.ดร.ดวงรัตน์ ธารดำรงค์ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์
26 นายเลอสักดิ์ โพธิ์ทอง คณะการบัญชีและการจัดการ อาจารย์
25 นางสาวขนิษฐา ทองเชื้อ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นิสิต
24 นางมณิสรา สนั่นเอื้อเม็งไธสง คณะการบัญชีและการจัดการ อาจารย์
23 อ.กฤตยา แสงบุญ คณเก่าบัญชี ฯ มมส อาจารย์
22 นางสาวกุลิสรา ลิ้มสุวรรณ คณะการบัญชีและการจัดการ อาจารย์
21 นายธีระ เทียนรุ่งไพศาล คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นักศึกษาปริญญาเอก
20 ผศ.ดร.วราพร เปรมพาณิชย์นุกูล คณะการบัญชีและการจัดการ อาจารย์
19 ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์
18 อ.ดร.แพรวไพลิน จันทรโพธิ์ศรี MBS, MSU อาจารย์
17 นายอัครวิชช์ รอบคอบ Mahasarakham Business School, Mahasarakham University อาจารย์
16 นายสุรชัย พลลาภ คณะการบัญชีและการจัดการ นิสิตปริญญาโท
15 นางสาวกันต์กนิษฐ์ หาญวงษา สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นักวิชาการพัสดุ
14 อ.ดร.ศรีรุ่งรัตน์ สุดสมบูรณ์ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์
13 ผศ.ดร.จุฬารัตน์ ขันแก้ว คณะการบัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคาม อาจารย์
12 ผศ.ดร.เกสินี หมื่นไธสง คณะการบัญชีและการจัดการ อาจารย์
11 อ.ดร.นภัทร จันทรจตุรภัทร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์
10 นางสาวสุณีรัตน์ ไปนาวะดี คณะการบัญชีและการจัดการ นิสิต
9 ผศ.ดร.ธีรพรรณ อึ๊งภากรณ์ MBS ผู้ช่วยศาสตราจารย์
8 นางสาวนันทนา งามตามพงศ์ คณะการบัญชีและการจัดการ อาจารย์
7 อ.ดร.อิทธิพล เอี่ยมภูงา คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์
6 ผศ.ดร.อุทิศ พงศ์จิรวัฒนา คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์
5 อ.ดร.อมฤต สมพงษ์ คณะการบัญชีและการจัดการ ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
4 อ.ดร.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์
3 ผศ.ดร.นงลักษณ์ แสงมหาชัย คณะการบัญชีและการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2 ผศ.ดร.ประภัสสร วารีศรี คณะการบัญชีและการจัดการ อาจารย์
1 ผศ.ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์