รายละเอียด

โครงการอบรมและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน เรื่อง

การเสวนาการเพิ่มช่องทางการส่งมอบสินค้าสู่ผู้บริโภคในยุค COVID-19 ให้ทะลุเป้า


วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น.
จัดโดย งานบริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รับสมัครผู้เข้าอบรม (รับจำนวนจำกัด)

ผู้ประกอบธุรกิจและผู้ที่สนใจ จำนวน 300 คน

หลักสูตรนี้สำหรับ : ผู้ประกอบการธุรกิจและผู้สนใจในการเริ่มต้นทำธุรกิจ

เนื้อหาหลักสูตรการอบรม
- ปัจจัยของการส่งมอบสินค้าสู่ผู้บริโภค
- พฤติกรรมของผู้บริโภคในยุค COVID-19
- กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องของแต่ละธุรกิจ
- เทคนิคการทำธุรกิจที่ใช้เครื่องมือด้านการสื่อสารรูปแบบใหม่ๆ
- การประยุกต์ใช้เทคนิคกับธุรกิจที่แตกต่าง

รูปแบบการอบรม เสวนาและตอบปัญหาข้อซักถาม

วิทยากร

การเสวนาการเพิ่มช่องทางการส่งมอบสินค้าสู่ผู้บริโภคในยุค COVID-19 ให้ทะลุเป้า

อาจารย์ ดร.ศรินทรีย์ อุดชาชน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและนวัตกรรมเพื่อสังคม
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล หมู่มี

สาขาวิชาการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม