โครงการอบรม


"UPDATE ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ปี 2561"


ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร ห้อง SBB1103 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(เขตพื้นที่ขามเรียง)

รายละเอียดโครงการ กำหนดการ ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ วิทยากร ติดต่อ

ประวัติวิทยากร


อาจารย์ สุรเดช เล็กแจ้ง


ประสบการณ์

     - อาจารย์พิเศษ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
     - เจ้าของบริษัท ตรวจสอบและที่ปรึกษา เอส แอล เค จำกัด
     - ที่ปรึกษาทางบัญชีและภาษีอากร
     - วิทยากรอิสระ บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนา 2515
     - Admin Page "ภาษีรู้ไว้ได้เปรียบ"


ติดต่อสอบถาม(contact)


ผศ.ดร. อัครวิชช์ รอบคอบ
อาจารย์ประจำสาขาภาควิชาการบัญชี
โทรศัพท์ : 084-6120080
E-Mail : phaiboon.r@acc.msu.ac.th