โครงการอบรม


"ภาษีอากรกับการสอบบัญชีในยุคปัจจุบัน"


วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร ห้อง SBB901 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(เขตพื้นที่ขามเรียง)

รายละเอียดโครงการ กำหนดการ ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ