โครงการยื่นแบบแสดงรายการฯ ภงด.90/91


"โครงการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(ภงด.90/91) ปีภาษี 2560 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต"
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(เขตพื้นที่ขามเรียง)

รายละเอียดโครงการ คำแนะนำในการยื่นเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ การเดินทาง/โรงแรมที่พัก ติดต่อ

รายละเอียดการยื่นแบบแสดงรายการ (ภงด.90/91)
ปีภาษี 2560


ระยะเวลาดำเนินการ

     ระหว่างวันที่ 14 - 16 มีนาคม 2561
    ณ บริเวณลานชั้น 1 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)

การให้บริการ

     การให้บริการ จะมีคณาจารย์ภาควิชาการบัญชี ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากรและนิสิตสาขาวิชาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสาคาม เป็นวิทยากรให้คำแนะนำ ชั้นตอนต่างๆ และตรวจหลักฐานให้แก่ผู้เข้ารับบริการประกอบ การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด. 90/91) ปีภาษี 2560 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

คำแนะนำในการยื่นเอกสาร

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ


ลงทะเบียน

กรุณากรอกข้อมูลเข้าอบรมให้ครบและถูกต้อง เพื่อความถูกต้องในการเก็บข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูล

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถตรวจสอบหรือสถานะการเข้าร่วมโครงการได้

ติดต่อสอบถาม(contact)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิชช์ รอบคอบ
โทรศัพท์ : 09-8221-7932
อีเมล์ : phaiboon.r@acc.msu.ac.th

โครงการยื่นแบบแสดงรายการฯ ภงด.90/91
Web Master Teerasak Pakhokthom
©Copyright 2016 by Teerasak