โครงการพัฒนาทักษะและสอบประมวลความรู้ด้านภาษาอังกฤษ


"โครงการพัฒนาทักษะและสอบประมวลความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี"
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(เขตพื้นที่ขามเรียง)

รายละเอียดโครงการ ขั้นตอนการชำระค่าลงทะเบียน ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ ติดต่อ

รายละเอียดโครงการ


ระยะเวลาดำเนินการ

     ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม ถึง 8 เมษายน 2561
    ณ ห้องSBB-803,805, SBB-703, SBB-601, SBB-602 และ ห้องSBB-603 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสาคาม(เขตพื้นที่ขามเรียง)

วัตถุประสงค์โครงการ

     1. เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตให้สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันในระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิผล
     2. เพื่อประเมินความสามารถตนเองทางด้านภาษาอังกฤษของผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งนำไปสู่การตระหนักและมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองที่สูงขึ้น ตลอดจนนำผลการประเมินที่ได้ไปใช้ประกอบการสมัครงานและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

คุณสมบัติของผู้สมัคร

     นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทุกสาขาวิชา เท่านั้น

ดาวน์โหลดเอกสาร


รายละเอียดโครงการ

ขั้นตอนการชำระค่าลงทะเบียน


สำหรับนิสิต ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   ชำระค่าลงทะเบียน
   ค่าลงทะเบียนอบรม จำนวน 1,000 บาท(หนึ่งพันบาทถ้วน) ผ่านระบบธนาคาร เท่านั้น
   ชำระผ่านธนาคาร: ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
        เลขที่บัญชี 517-2-29486-9

การส่งหลักฐานการสมัครและหลักฐานการจ่ายชำระเงิน

        ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ นำเอกสารการสมัครและหลักฐานการจ่ายชำระเงิน ส่งที่เจ้าหน้าที่รับสมัคร ฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ ชั้น 1 ห้อง Acc.biz102 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) ภายใน 3 วันทำการเท่านั้น ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณนฤเบศร์ ศรีคำบ่อ เบอร์โทร 084-519-3967
*หมายเหตุ
หากเกิดระยะเวลาที่กำหนดในการส่งใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน การจ่ายชำระเงิน จะถือว่าสละสิทธิ์การสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ


ลงทะเบียน

กรุณากรอกข้อมูลเข้าอบรมให้ครบและถูกต้อง เพื่อความถูกต้องในการเก็บข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูล

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถตรวจสอบหรือสถานะการเข้าร่วมโครงการได้

ติดต่อสอบถาม(contact)


คุณนฤเบศร์ ศรีคำบ่อ
โทรศัพท์ : 084-519-3967

โครงการพัฒนาทักษะและสอบประมวลความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
Web Master Teerasak Pakhokthom
©Copyright 2016 by Teerasak