รายละเอียดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ


ผู้เข้าร่วมโครงการ

     ผู้มีหน้าที่ดูแลระบบเว็บไซต์ขององค์กรส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 25 คน

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

     วันเริ่มต้นโครงการ วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560
     สถานที่อบรมเชิงปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Accbiz 304 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสาคาม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

     1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในวิธีการดูแล Web Server และการติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
     2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในวิธีการสร้างเว็บไซต์จาก Template และ แก้ไขเว็บไซต์เดิม ด้วยโปรแกรม Dreamweaver
     3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในวิธีการสร้าง FTP เพื่อใช้สำหรับการ Upload ข้อมูลของ user
     4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และเข้าใจในวิธีการสร้าง Backup ไฟลืและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบเว็บไซต์

สามารถดาว์นโหลดเอกสารที่นี่ รายละเอียดโครงการ กำหนดการโครงการ

ลงทะเบียนอบรมเชิงปฎิบัติการ

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ


ลงทะเบียนอบรม

กรุณากรอกข้อมูลเข้าอบรมให้ครบและถูกต้อง เพื่อความถูกต้องในการเก็บข้อมูล และมีจำนวนจำกัด 25 คน หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนระบบจะปิดระบบการสมัคร

ตรวจสอบข้อมูล

ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถตรวจสอบหรือสถานะการเข้าร่วมโครงการได้

ประวัติวิทยากร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก


วุฒิการศึกษา

     ระดับปริญญาเอก ปร.ด.(การจัดการการตลาด)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     ระดับปริญญาโท วท.ม.(ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
     ระดับปริญญาตรี บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประวัติการทำงาน

     2555 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     2550 - 2555 อาจารย์ประจำคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     2547 อาจารย์ผู้ช่วย คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     2546 Programmer บริษัท แปซิฟิค เนจเวนเจอร์ จำกัด กรุงเทพฯ
     2545 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบโครงการ E-learning คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


Download Resume!

ติดต่อสอบถาม(contact)


ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่อยู่ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ : 0-4375-4423,0-4375-4333 ต่อ 3603, 3608 โทรสาร : 0-4375-4422
เว็บไซต์ : www.mbs.msu.ac.th แฟนเพจ : www.facebook.com/mbsmsu1

0-4375-4333 ต่อ 3603,3608

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่ชุมชน Web Master เพื่อสร้างและดูแลเว็บไซต์ของค์กรอย่างมีออาชีพ
Web Master Teerasak Pakhokthom
Copylight © 2016 Teerasak