รายละเอียดโครงการแข่งขัน


ผู้เข้าร่วมโครงการ

     นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือ เทียบเข้า และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่สนใจ

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

     วันเริ่มต้นโครงการ วันที่15- 16 กันยายน 2560
    ณ อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสาคาม(เขตพื้นที่ขามเรียง)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

     1.เพื่อให้นิสินภาควิชาคอพิวเตอร์ธุรกิจ นำความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ที่เรียมมา เพื่อใช้ในการแข่งขัน และแสดงความสามารถด้านต่างๆ ตามที่ตนเองถนัด
     2.เพื่อเพิ่มศักยภาพของนิสิตทางด้านวิชการคอมพิวเตอร์
     3.เพื่อเป็นการสร้างกิจกรรมทางด้านวิชการร่วมกันระหว่างอาจารย์และนิสิต
     4.เพื่อฝึกฝนให้นิสิตกล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออกในสิ่งที่สร้งสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม
     5.เพื่อค้นหาและคัดเลือกนิสิตที่มีความสามารถในด้านต่างๆ และสามารถส่งเข้าแข่งขันในโครงการต่างๆ ระดับประเทศได้
     6.เพื่อนำเสนอโครงการทางด้านคอมพิวเตอร์ของนิสิตชั้นปีสุดท้าย ให้กับรุ่นน้องและผู้ที่สนใจอื่นๆ
     7.ส่งเสริมให้นิสิตได้พัฒนาทักษะ และความสามารถของตนเอง อีกทั้งสามารถบูรณาการความรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ที่ศึกษามาเพื่อใช้ในการแข่งขันด้านต่างๆ ได้
     8.เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต่อสาธารณะ

กิจกรรมภายในงาน MBS Festival 2017

     1.การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า
     2.สอนการติดตั้งโปรแกรมและการแนะนำการใช้คอมพิวเตอร์
     3.คืนสู้เหย้าชาวคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2017
     4.การส่งมอบโครงงานนิสิตแก่ผู้ประกอบการและชุมชน
     5.ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ทักษะ บุคลิกภาพเพื่อเป็นบัณฑิตที่เป็นเลิศก่อนก้าวเข้าสู่ตลาดงาน
     6.ฝึกอบรมเขียนโปรแกรมบนมือถือ (Mobile Application / Mobile Programming)
     7.การนำเสนอโครงการผลงานนิสิตภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     8.แสดงผลงานด้าน Mobile Applications
     9.พบกับผู้ปรกอบการด้าน IT และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายในงาน

ลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขัน


ลงทะเบียนการแข่งขันตอบปัญหาทางคอมพิวเตอร์

ปิดรับลงทะเบียน วันที่ 12 กันยายน 2560

ลงทะเบียนอบรม Mobile Application

ผู้เข้าร่วมแข่งขันสามารถตรวจสอบหรือสถานะการเข้าร่วมโครงการได้

ลงทะเบียนอบรมบุคลิกภาพ

ผู้เข้าร่วมแข่งขันสามารถตรวจสอบหรือสถานะการเข้าร่วมโครงการได้

ติดต่อสอบถาม(contact)


ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม โทร. 086-8722722

นายพรพิชิต โพธิ์ศรี โทร. 083-0186298

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ goo.gl/cavYwE

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่อยู่ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ : 0-4375-4423,0-4375-4333 ต่อ 3446
เว็บไซต์ : www.mbs.msu.ac.th แฟนเพจ : https://www.facebook.com/COM-BIZ-Festival-131768603608032/

0-4375-4333 ต่อ 3603,3608

โครงการ "แข่งขันตอบปัญหาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ" ในงาน ComBiz Festival 2017
Web Master Teerasak Pakhokthom
©Copyright 2016 by Teerasak