MBS Festival 2018 , Mahasarakham Business Schoolโครงการ


"MBS FESTIVAL 2018"


ระหว่างวันที่ 13 - 15 กันยายน 2561 ณ คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(เขตพื้นที่ขามเรียง)

รายละเอียดโครงการ (MBS-FESTIVAL)

     ด้วยคณะการบัญชีและการจัดการ (Mahasarakham Business School, MBS) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะดำเนินการจัดงาน MBS Festival 2018 ขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 15 กันยายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งส่งเสริมการสร้างความตื่นตัวของเยาวชน นักเรียน นิสิต และนักศึกษา ให้มีการพัฒนาศักยภาพขององค์ความรู้ด้านธุรกิจและเศรษฐกิจ เพื่อรองรับความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผ่านกิจกรรมทางวิชาการและ บริการทางวิชาการสู่ชุมชนในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ,การประกวดแผนธุรกิจ,กิจกรรมประชาสัมพันธ์ หลักสูตรและโอกาสทางการศึกษา,การเสวนาทางวิชาการ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานการออกร้านของนิสิตและอื่น ๆ อีกมากมายในการนี้ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงใคร่ขอเชิญท่านส่งนักเรียน นิสิต นักศึกษาในสังกัดของท่าน เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการและการแข่งขันต่าง ๆ


กิจกรรมในงาน MBS Festival

     1. ทำบุญเลี้ยงพระในวันคล้ายวันสถาปนาคณะการบัญชีและการจัดการ
     2. การแข่งขันตอบปัญหาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจCombiz2018
     3.การแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์และการเงิน
     4.MBSมาราธอนครั้งที่3 ครบรอบ20ปี
     5.การประกวด Cover Dance และร้องเพลงลูกทุ่ง
     6.คืนสู่เหย้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     7.เสวนา Life and Career Inspiring Talk
     8.เสวนา Digital Transfomation & Data security
     9.บอร์ดนิทรรศการของคณะการบัญชีและการจัดการ
     10.แสดงผลงานและสาธิตการใช้นวัตกรรมที่ได้รับรางวัล
     11.แสดงผลงานการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
     12. โครงการอบรมและแข่งขัน Mobile Application|