MBS Festival 2018 , Mahasarakham Business School


รายละเอียดการแข่งขัน (Contest MBS-FESTIVAL)


กิจกรรมทางวิชาการ ภาควิชาการบัญชี


กิจกรรมทางวิชาการ ภาควิชาการจัดการ

      1.ประกวด Cover Dance ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
      2.ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง MBS 20th Anniversary
      3.การแข่งขันออกแบบ Product Commercial Jingle และการตอบปัญหาเป็นภาษาอังกฤษ หัวข้อ "ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน"

กิจกรรมทางวิชาการ ภาควิชาการตลาด

      1.ประกวดการสร้าง Video Content

กิจกรรมทางวิชาการ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

      1.การแข่งขันตอบปัญหาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
      2.กิจกรรมการอบรมและแข่งขันการพัฒนา Mobile Application
      3.โครงกรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำเหมืองข้อมูลด้วย โปรแกรม RapidMiner Studio

กิจกรรมทางวิชาการ ภาควิชาบริหารการเงิน และ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

      1.การแข่งขันตอบปัญหาทาการเศรษฐศาสตร์และการเงินสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย


MBS FESTIVAL 2018
Web Master Teerasak Pakhokthom
Copylight © 2018 Teerasak