MBS Festival 2018 , Mahasarakham Business School


รายชื่อลงทะเบียนการแข่งขัน (List Register)

กิจกรรมทางวิชาการ ภาควิชาการบัญชี


กิจกรรมทางวิชาการ ภาควิชาการจัดการ

      1.ประกวด Cover Dance ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
      2.ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง MBS 20th Anniversary
      3.การแข่งขันออกแบบ Product Commercial Jingle และการตอบปัญหาเป็นภาษาอังกฤษ หัวข้อ "ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน"

กิจกรรมทางวิชาการ ภาควิชาการตลาด

      1.ประกวดการสร้าง Video Content

กิจกรรมทางวิชาการ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

      1.การแข่งขันตอบปัญหาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
      2.กิจกรรมอบรมและแข่งขันพัฒนา Mobile Application
      3.โครงกรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำเหมืองข้อมูลด้วย โปรแกรม RapidMiner Studio

กิจกรรมทางวิชาการ ภาควิชาบริหารการเงิน และ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

      2.กิจกรรมอบรมและแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์และการเงิน

MBS FESTIVAL 2018
Web Master Teerasak Pakhokthom
Copylight © 2018 Teerasak