NRC 2021,Mahasarakham Business School.


ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังบรรยายกำหนดการโครงการทักทาย......

NRC2021

อาจารย์ ดร.ชลธิชา ธรรมวิญญู

คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

          การประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ National Research conference 2021: NRC2021 Business Beyond the Pandemic (โครงการประชุมทางวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1) วันที่ 21 สิงหาคม 2564 จัดโดยคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ นิสิตและนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ได้นำผลงานวิจัยและผลงานวิทยานิพนธ์เผยแพร่สู่สาธารณชน ผ่านเวทีนำเสนอผลงานวิชาการต่อที่ประชุมวิชาการ รวบรวมเป็น e-proceedings ของการประชุม เปิดโอกาสให้อาจารย์และนักศึกษาได้พัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานวิจัย ตลอดจนเป็นเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการ สาขาต่าง ๆ ในระดับชาติ ส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย
          รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการเล่มนี้ จัดทำขึ้นเป็นเอกสารรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ รวบรวมความรู้ทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่และอ้างอิงต่อไป โดยผลงานผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิและผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมครั้งนี้ โดยรวบรวมบทความวิจัย จำนวนทั้งสิ้น 138 ผลงาน จาก 7 สาขาวิชา ได้แก่
          1. สาขาวิชาบัญชี จำนวน 11 ผลงาน
          2. สาขาวิชาการจัดการ จำนวน 46 ผลงาน
          3. สาขาวิชาการตลาด จำนวน 29 ผลงาน
          4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 21 ผลงาน
          5. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการเงิน จำนวน 12 ผลงาน
          6. สาขาวิชานวัตกรรม จำนวน 8 ผลงาน
          7. สาขาวิชาอื่น ๆ จำนวน 11 ผลงาน
          คณะกรรมการดำเนินงานการประชุมวิชาการฯ ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการอำนวยการ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการจัดการประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะได้รับความรู้และประสบการณ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการวิจัยและเสริมสร้างองค์ความรู้ต่อแวดวงวิชาการ ชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป 21 สิงหาคม 2564วารสารการประชุม

วารสารการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ


ตารางวันสำคัญ# กำหนดการ วันที่
1 เปิดรับสมัครผลงน 20 มิถุนายน 2564
2 ปิดรับสมัครผลงาน 31 กรกฎาคม 2564
3 แจ้งผลพิจารณาเบื้องต้น ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากส่งผลงาน
4 ประกาศรายชื่อผลงานที่อนุมัติให้นำเสนอผลงาน 14 สิงหาคม 2564
5 ส่งไฟล์นำเสนอ ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากตอบรับ
6 การประชุมสัมนาทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงาน 21 สิงหาคม 2564
7 นำส่งใบประกาศนียบัตรทางอีเมล 25 สิงหาคม 2564