รายละเอียดโครงการ


ผู้เข้าร่วมโครงการ

     คณาจารย์ บุคลากร นิสิต คณะการบัญชีและการจัดการ และบุคคลทั่วไป จำนวน 1,058 คน

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

     วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
    ห้อง หอประชุมใหญ่ MU300 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสาคาม(เขตพื้นที่ขามเรียง)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

     1.เพื่อให้นิสิตและผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบและให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
     2.เพื่อให้นิสิตและผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลที่จะส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจในอนาคต
     3.เพื่อให้นิสิตและผู้เข้าร่วมโครงการได้รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงขององค์กรยุคดิจิทัลในปัจจุบันที่เปลี่ยนไปและสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
     4.เพื่อให้นิสิตและผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบถึงเทคนิค กลวิธีต่างๆ การเรียนรู้ทักษะในการปรับตัวให้เข้าสู่องค์กรยุคเศรษฐกิจดิจิทัลให้ประสบความสำเร็จจากวิทยากรที่ร่วมเสวนา
     5.เพื่อให้นิสิตและผู้เข้าร่วมโครงการนำประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วมไปใช้ต่อยอดและเป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต

รายละเอียดโครงการ กำหนดการโครงการ

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ


ลงทะเบียนอบรม

กรุณากรอกข้อมูลเข้าอบรมให้ครบและถูกต้อง เพื่อความถูกต้องในการเก็บข้อมูล มีจำนวน 1058 คน

ตรวจสอบข้อมูล

ผู้เข้าร่วมแข่งขันสามารถตรวจสอบหรือสถานะการเข้าร่วมโครงการได้

วิทยากร

ติดต่อสอบถาม(contact)


นายพรพิชิต โพธิ์ศรี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสาคาม
โทร. 083-018-6298
ที่อยู่ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

การเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลให้ประสบความสำเร็จ
Web Master Teerasak Pakhokthom
Copyright © 2017 by Teerasak