คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ORIENTATION MBS

ปฐมนิเทศ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำปีการศึกษา 2564ปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2564 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2564
MBS Orientation 2021

ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะการบัญชีและการจัดการ ปีการศึกษา 2564

1. เข้าเว็บไซต์ http://mbs.msu.ac.th/orientation/
2. คลิกเลือกเข้าปฐมนิเทศตามลิงค์ของสาขาวิชา หรือสแกน QR Code
          สาขาวิชาการบัญชี (AC) :https://bit.ly/3iI9P5O
          สาขาวิชาการจัดการ (GM) :https://bit.ly/3gFiymK
          สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) :https://bit.ly/3gFiymK
          สาขาวิชาการตลาด (MK) :https://bit.ly/3zuiOgU
          สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (BC) :https://bit.ly/3q1J7GP
          สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (BIT) :https://bit.ly/3q1J7GP
          สาขาวิชาการบริหารการเงิน (FM) :https://bit.ly/3zrTKa6
          สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (BE) :https://bit.ly/3voqVbC
          สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (IB) :https://bit.ly/3pUKarX
3. คลิก Join Meeting ระบบจะเข้าสู่ Cisco WebEx Meeting
4. คลิกอนุญาตเพื่อให้สามารถใช้วิดีโอ และบันทึกเสียงได้
5. ใส่ชื่อ – นามสกุล โดยไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ ต่อท้ายด้วยตัวย่อสาขาวิชา เช่น สุทัศน์ คมขำBC
6. ใส่อีเมล์ที่ขึ้นต้นด้วยรหัสนิสิต 6401xxxxxxx@msu.ac.th
7. คลิก OK
8. คลิก Join เพื่อเข้าสู่การปฐมนิเทศ
9. คลิก Leave Meeting เพื่อออกจากการปฐมนิเทศMBS Orientation 2021
MBS Orientation 2021
MBS Orientation 2021
MBS Orientation 2021