• สายวิชาการทั้งหมด

  129

 • ข้าราชการฯ

  6

 • พนักงานมหาวิทยาลัย

  123

 • พนักงาน(ทดลองงาน)

  0


 • ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ

  อาจารย์สาขาวิชา ทั้งหมด ข้าราชการ พนักงาน พนักงาน() กำลังศึกษาต่อ
  สาขาวิชาการบัญชี 44 3 41 1
  สาขาวิชาการตลาด 26 1 25 3
  สาขาวิชาการจัดการ 52 52 3
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 27 27 4
  สาขาวิชาการเงิน 9 1 8
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 18 1 17 1
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 0
  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 0
  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 0

 • สายสนับสนุนทั้งหมด

  63

 • ข้าราชการฯ

  1

 • พนักงานมหาวิทยาลัย

  49

 • ลูกจ้างชั่วคราว

  13 • ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน

  ฝ่ายงาน ทั้งหมด ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างชั่วคราว
  งานเลขานุการคณะฯ      1 1
  งานบริหารทั่วไป      10 9 1
  งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ      6 5 1
  งานโสตทัศนูปกรณ์      6 5 1
  งานอาคารสถานที่      3 1 2
  งานยานยนต์      6 3 3
  งานการเงินและพัสดุ      9 9
  งานวางแผนและข้อมูล      2 2
  งานทะเบียนและประมวลผล      7 3 4
  งานบัณฑิตศึกษา      3 3
  งานบริหารการวิจัย      1 1
  งานพัฒนาศักยภาพนิสิต      4 3 1
  งานประกันคุณภาพ      2 2