ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน คณะการบัญชีและการจัดการ

บุคลากรสายสนับสนุน
งานเลขานุการคณะฯ

รูปภาพ ชื่อ - นามกสุล ตำแหน่ง
วรัชฐนันป์ เครือวรรณ
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ