ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน คณะการบัญชีและการจัดการ

บุคลากรสายสนับสนุน
งานบัณฑิตศึกษา

รูปภาพ ชื่อ - นามกสุล ตำแหน่ง
กิรินดา ไชยศรีสุทธิ์
นักวิชาการศึกษา
ชลธิชา อินอุ่นโชติ
นักวิชาการศึกษา
สถาพร มิอามาตร
นักวิชาการศึกษา