ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน คณะการบัญชีและการจัดการ

บุคลากรสายสนับสนุน
งานพัฒนาศักยภาพนิสิต

รูปภาพ ชื่อ - นามกสุล ตำแหน่ง
ณิชาพร ฤทธิบูรณ์
นักวิชาการศึกษา
สุทัศน์ คมขำ
นักวิชาการศึกษา
ธีระวุฒิ ก่องคำ
นักวิชาการศึกษา
เมทาวิน งามเลิศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป