ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน คณะการบัญชีและการจัดการ

บุคลากรสายสนับสนุน
งานประกันคุณภาพ

รูปภาพ ชื่อ - นามกสุล ตำแหน่ง
ประภัสสร จรัสอรุณฉาย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
จันทร์สุดา อรรถโยโค
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป