ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน คณะการบัญชีและการจัดการ

บุคลากรสายสนับสนุน
งานบริหารทั่วไป

รูปภาพ ชื่อ - นามกสุล ตำแหน่ง
มนัสนันท์ ช่อประพันธ์
บุคลากร
กัญญารัตน์ พัฒนประสิทธิ์ชัย
บุคลากร
กานต์พิชชา บัสเซิร์ท
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัณณ์ภิศา ราร่องคำ
นักประชาสัมพันธ์
มลฤดี อินทะพุฒ
นักวิชาการพัสดุ
วัลภ์วดี มณีโชติ
นักประชาสัมพันธ์
พิชาวีร์ ตรีนิธิโรจน์
นักประชาสัมพันธ์
พิษณุ คุณชื่น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
บุศรินทร์ พรหมมินทร์
บุคลากร
ทิพย์ธิดา ศรีคุ้มเก่า
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป