ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน คณะการบัญชีและการจัดการ

บุคลากรสายสนับสนุน
งานโสตทัศนูปกรณ์

รูปภาพ ชื่อ - นามกสุล ตำแหน่ง
จิตรณรงค์ นาใจคง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ปิยะสันต์ บุญพระ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
รักชาติ แดงเทโพธิ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
วัฒนา รัตน์รองใต้
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ลำไพร ทองบ่อ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
อาทิตย์ บรรเทา
พนักงานทั่วไป