ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน คณะการบัญชีและการจัดการ

บุคลากรสายสนับสนุน
งานอาคารสถานที่

รูปภาพ ชื่อ - นามกสุล ตำแหน่ง
ธวัชชัย รัชสมบัติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เข็มชาติ ปะวะเสนัง
ช่างทั่วไป
ชวน จันบุตรราช
คนสวน