ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน คณะการบัญชีและการจัดการ

บุคลากรสายสนับสนุน
งานการเงินและพัสดุ

รูปภาพ ชื่อ - นามกสุล ตำแหน่ง
ปวริศา แสงคำ
นักวิชาการพัสดุ
รุ่งรัศมี รัชสมบัติ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ตุ๊กตา บุรีรัม
นักวิชาการเงินและบัญชี
ภัทรภร วัฒนธรรม
นักวิชาการพัสดุ
ฐาปณี แสงคำ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นริศรา แดงเทโพธิ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
เฉลิมชัย อุทการ
นักวิชาการพัสดุ
พยุง วรบุตร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นฤมล พันธุชา
นักวิชาการเงินและบัญชี