ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน คณะการบัญชีและการจัดการ

บุคลากรสายสนับสนุน
งานทะเบียนและประมวลผล

รูปภาพ ชื่อ - นามกสุล ตำแหน่ง
เฉลิมพล ชนะมินทร์
นักวิชาการศึกษา
นพกร มูลศิลป์
นักวิชาการศึกษา
แสนสุข ภาสอน
นักวิชาการศึกษา
จักรี กำจัด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นวกานต์ วงษ์ศรีแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ทิมลักษณ์ สมนิล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กฤตกนก ศรีพิมพ์สอ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป