กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
  

นายมคล ม่วงเขียว

ตำแหน่ง :
ตำแหน่งทางวิชาการ :

นายณรงค์ เหล่าสุวรรณ

ตำแหน่ง : ประธานหอการค้า จังหวัดมหาสารคาม
ตำแหน่งทางวิชาการ :

รศ.ดร.วรวัฒน์ เสงี่ยมวิบูล

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์ ดร.

นายกริซ สินธุศิริ

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
ตำแหน่งทางวิชาการ :

ดร.ภาคิน เจริญนนทสิทธิ์

ตำแหน่ง :
ตำแหน่งทางวิชาการ :