คณบดี คณะฯ
  

ผศ.ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์

Mr.Nitiphong Songsrirote
ตำแหน่งทางบริหาร :คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ
ตำแหน่งทางวิชาการ :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

รองคณบดี คณะฯ

รศ.ดร.ณัฐวงศ์ พูนพล

Mr.Nuttavong Poonpool
ตำแหน่งทางบริหาร :รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
ตำแหน่งทางวิชาการ :รองศาสตราจารย์ ดร.

รศ.ดร.สุวรรณ หวังเจริญเดช

Mr.Suwan Wangcharoendate
ตำแหน่งทางบริหาร :รองคณบดีฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
ตำแหน่งทางวิชาการ :รองศาสตราจารย์ ดร.

รศ.ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์

Mr.Subunn Ieamvijarn
ตำแหน่งทางบริหาร :รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ตำแหน่งทางวิชาการ :รองศาสตราจารย์ ดร.

อ.วราวุฒิ นาคบุญนำ

Mr.Warawut Narkbunnum
ตำแหน่งทางบริหาร :รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ
ตำแหน่งทางวิชาการ :อาจารย์

ผศ.ดร.กิตติพล วิแสง

Mr.Mr. Kittipol Wisaeng
ตำแหน่งทางบริหาร :รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ
ตำแหน่งทางวิชาการ :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ผู้อำนวยการศูนย์ คณะฯ

อ.ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์

MissAchariya Issarapaibool
ตำแหน่งทางบริหาร :ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและกิจการพิเศษ
ตำแหน่งทางวิชาการ :อาจารย์ ดร.

ผู้อำนวยการสำนัก คณะฯ

อ.ดร.ภัชษร สิ่วสำแดงเดช

Miss
ตำแหน่งทางบริหาร :ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
ตำแหน่งทางวิชาการ :อาจารย์ ดร.

ผศ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม

MissAssistant professor Dr.Manirath WongSim
ตำแหน่งทางบริหาร :ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจดิจิทัล
ตำแหน่งทางวิชาการ :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

อ.ดร.พงศธร ตันตระบัณฑิตย์

MrPongsatorn Tantrabundit
ตำแหน่งทางบริหาร :ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ ดร.

อ.ดร.องอาจ ชาญประสิทธิ์ชัย

Mr.Ong-art Chanprasitchai
ตำแหน่งทางบริหาร :ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนิสิตและนวัตกรรม
ตำแหน่งทางวิชาการ :อาจารย์ ดร.

อ.ดร.ชินภัทร คันธพนิต

MrChinnapat Kanthapanit
ตำแหน่งทางบริหาร :ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์
ตำแหน่งทางวิชาการ :อาจารย์ ดร.

อ.ดร.การันต์ กิจระการ

MrKarun Kidrakarn
ตำแหน่งทางบริหาร :ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตำแหน่งทางวิชาการ :อาจารย์ ดร.

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะฯ

นางสาววรัชฐนันป์ เครือวรรณ

ตำแหน่งทางบริหาร :หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ