ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ

บุคลากรสายวิชาการ
สาขาวิชาการตลาด

รูปภาพ ชื่อ - นามกสุล วุฒิการศึกษา
ผศ.ดร.ธีรา เอราวัณ
Ph.D.(Management of Technology) Asian Institute of Technology (AIT)
บธ.ม.(การตลาด) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.ชุติมา เรืองอุตมานันท์
Doctor of Business Admintistration
D.B.A. (International Marketing) Alliant International University, USA.
MS.(International Marketing) Saint Joseph?s University, USA.
ผศ.ดร.อารีรัตน์ ปานศุภวัชร
ปร.ด.(การจัดการ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผศ.มลิจันทร์ ทองคำ
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ดร.ประทานพร จันทร์อินทร์
D.B.A.(International Business) Alliant International Universit, USA.
M.B.A.(Business Administration) Emporia state University, USA.
อ.ดร.เกศินี หล้าวงศ์
D.B.A. (Marketing) Alliant International University,Californi
M.B.A. (Marketing, English Program) ; The National Institute of Development Administration
อ.ดร.นริศรา สัจจพงษ์
Ph.D. (Marketing Management) Brunel University, UK.
M.A.(Marketing) London Metropolitan University, UK.
อ.ดร.แคทลียา ชาปะวัง
ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บธ.ม.(การจัดการการตลาด) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อ.ดร.พัชรี จิตระวัง
Doctor of Philosophy (Ph.D.) - Marketing Management (Excellent Dissertation), Asian Institute of Technology (AIT)
อ.ดร.วิชชุดา โพธิ์ศรี
D.B.A. (International Marketing) Alliant International University, U.S.A.
M.B.A. (Integrated Marketing Communications), Walsh University, U.S.A.
อ.ดร.จุฬารัตน์ ขันแก้ว
ปร.ด. (การจัดการการตลาด) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บธ.ม. (การจัดการเชิงกลยุทธิ์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อ.ดร.รุจิรา เหลืองศักดาพิชญ์
ปร.ด. (การจัดการการตลาด) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บธ.ม.(การจัดการเชิงกลยุทธิ์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อ.ดร.ยุทธชัย เกราะแก้ว
อ.อภิชัย มหธรรม
บธ.ม.(การตลาด) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อ.วจนะ ภูผานี
บธ.ม.(การตลาด) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร-ศาสตร์
อ.ญาดา สามารถ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กำลังศึกษาต่อ
รูปภาพ ชื่อ - นามกสุล วุฒิการศึกษา
อ.ศศวรรณ เฮียงราช
Master of Science (International Marketing) Malardalen University Vasteras, Sweden
อ.พิมพ์นิภา ท้วมรุ่งโรจน์
M.Sc.(Hospitality Management) University of North Texas, USA
อ.สุวกิติ อมรพันธุ์
บธ.ม.(การจัดการการตลาด) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม