ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ

บุคลากรสายวิชาการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รูปภาพ ชื่อ - นามกสุล วุฒิการศึกษา
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี
Ph.D. (Computer Science) Bhim Rao Ambedkar University, India.
Ph.D. (Computer Education) Magadh University, India.
Advance Diploma in Software Engineering, National Institute of Computer Technology, Bangalore, India.
ผศ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม
Ph.D.(Information Technology) University of South Australia, Australia
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรังสิต
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก
ปร.ด.(การจัดการการตลาด) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วท.ม.(ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผศ.ดร.กิตติพล วิแสง
Electrical and Computer Engineering, Ph.D., MSU
อ.ดร.รัตนาวดี สนธิประสาท
D.B.A. (Strategic Management) Alliant International University, USA.
M.Com.(Information Systems and Technology) Macquarie University, Australia
อ.ดร.เอกชัย แน่นอุดร
วส.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อ.ดร.ณัฐกานต์ ชุติมารังสรรค์
วท.ม.(เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยมหิดล
อ.ดร.นิพจน์พัทธ์ เมืองโคตร
Ph.D. (Computer Science) มหาวิทยาลัยขอนแก่น วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ.ศิริลักษณ์ ไกยวินิจ
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อ.ประภาภรณ์ ชุบสุวรรณ
คอ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อ.ยงยุทธ รัชตเวชกุล
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อ.เลอศักดิ์ โพธิ์ทอง
MBA (Business Analytics) Nova Southestern University, USA
อ.ณัฐอาภา สัจจวาที
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อ.สมหมาย ขันทอง
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อ.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ
M.Sc. (Information Technology in Business : Statistical Information Technology : SIT), Chulalongkorn University, Bangkok
อ.ปวรปรัชญ์ หงสากล
วท.ม.(ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อ.สมโภช ทองน้ำเที่ยง
วท.ม. (วิศวกรรมเครือข่าย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
กำลังศึกษาต่อ
รูปภาพ ชื่อ - นามกสุล วุฒิการศึกษา
อ.ระดม เจือจันทร์
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อ.อิทธิพล เอี่ยมภูงา
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อ.อริษาพัชร สุทธิดี
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อ.เมธาพร อบทอง
M.Sc. (Computer Science) Khon Kaen University