ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ

บุคลากรสายวิชาการ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

รูปภาพ ชื่อ - นามกสุล วุฒิการศึกษา
รศ.ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์
ปร.ด.(เศรษฐศาสตร์ประยุกต์(เน้นเศรษฐศาสตร์นวัตกกรรม)) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ศษ.ด.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยสยาม
ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.ดร.เอกฉัตร สิริสรรคานันต์
พบ.ม.(พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์การเงิน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผศ.ดร.สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์
Ph.D.(Management), University of Southampton
ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์และการจัดการ, หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์
ปร.ด.(เศรษฐศาสตร์เกษตร, หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พบ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผศ.ดร.ศรัญญา รักสงฆ์
Ph.D. (Economics and Finance) Cirtin University of Technology, Australia พบ.ม.(พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผศ.ดร.เกสินี หมื่นไธสง
Ph.D.(Agriculture) Tokyo University of Agriculture and Technology, Japan
MS.(Agriculture) Tokyo University of Agriculture and Technology, Japan
วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.อุทิศ พงศ์จิรวัฒนา
ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ.ดร.คมกริช วงศ์แข
Ph.D.(Economics) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.ดร.เบญจมาภรณ์ สมบัติธีระ
PhD (Agricultural Economics) Michigan State University, USA
อ.สุพัฒตรา นัดธีร์
อ.วีระศักดิ์ สว่างโลก
อ.แพรวไพลิน จันทรโพธิ์ศรี
วท.ม.(เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กำลังศึกษาต่อ
รูปภาพ ชื่อ - นามกสุล วุฒิการศึกษา
อ.ณัฏฐ์ ธารเจริญ
ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย