โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving unit) ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง


หน่วยงานที่รับผิดชอบ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วัตถุประสงค์

     1.เพื่อเสนอรูปแบบนวัตกรรมสังคมที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ที่ส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
     2.เพื่อสร้างนวัตกรด้านสังคมผ่านการบ่มเพาะ และให้คำปรึกษา ภายใต้ระบบพี่เลี้ยง เพื่อไปช่วย พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน ด้วยการนำนวัตกรรมไปแก้ปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
     3.เพื่อพัฒนาแนวคิดสู่ต้นแบบหรือโครงการนำร่องเป็นผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมที่สร้างผลกระทบ เชิงสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมในกลุ่มจังหวัดภายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
     4.เพื่อสร้างหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม และเครือข่ายนวัตกรรมเพื่อสังคมให้สามารถ ทำงานเชิงบูรณาการ สร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่เอื้อต่อการเติบโตของนวัตกรรมอย่างยั่งยืน และสร้างผลกระทบเชิงสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม

ขอบเขตด้านพื้นที่

     พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 12 จังหวัด คือ 1) จังหวัดกาฬสินธุ์ 2) จังหวัด ขอนแก่น 3) จังหวัดร้อยเอ็ด 4) จังหวัดมหาสารคาม 5) จังหวัดนครพนม 6) จังหวัดบึงกาฬ 7) จังหวัดมุกดาหาร 8) จังหวัดเลย 9) จังหวัดสกลนคร 10) จังหวัดหนองคาย 11) จังหวัดหนองบัวลำภู 12) จังหวัดอุดรธานี


SID-ESAN SOCIAL INNOVATION

พัฒนาโดย นายธีรศักดิ์ พาโคกทม ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ฝ่ายนวัตกรรมและบริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม