ประกาศเปิดรับแนวคิดโครงการ

หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน): NIA

     “โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Social Innovation Driving Unit) หรือ SID-ESAN” ดิฉันได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน การสร้างรายได้ การยกระดับการแข่งขันของสินค้าชุมชนเข้าสู่ระดับสากล ซึ่งให้เกิดการสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ย่างยั่งยืน ซึ่งในโครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA รับทุนสนับสนุนผ่านมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving unit) ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
     เปิดรับสมัคร ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมโครงการ เพื่อขอรับทุน "ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม" ในพัฒนาผลงานนวัตกรรมที่สามารถแก้ปัญหาหรือพัฒนากิจการของตนเองให้ดีขึ้น


สามารถลงทะเบียนได้ตั้งวันนี้ - 31 มีนาคม 2565

ได้ที่: http://acc.msu.ac.th/sid-esan/index-regis.php


SID-ESAN SOCIAL INNOVATION

พัฒนาโดย นายธีรศักดิ์ พาโคกทม ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ฝ่ายนวัตกรรมและบริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม