SID-ESAN SOCIAL INNOVATION

พัฒนาโดย นายธีรศักดิ์ พาโคกทม ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ฝ่ายนวัตกรรมและบริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม